پدر شهید سید میلاد مصطفوی تعریف می کرد.
میگفت من بیشتر بارهایی که سید میلاد رو می بردم به مشهد امام رضا بود.بار رو میبردم میدان تا نوبتم میشد سیدمیلاد حتما میرفت مزار شهدا و برمیگشت.یک باری که نشد بره توی راه میرفتیم.ماشین هم سرویس داشت.تو راه جایی نگه داشتیم.چنددقیقه ای استراحت کردیم.دیدم سید میلاد نیست.چنددقیقه ای منتظرش موندیم تا برگرده.وقتی اومد ازش پرسیدم کجا بودی گفت اون بالای تپه قبر شهدای گمنام بود رفتم فاتحه ای بدم و بیام.پرسیدم از کجا فهمیدی قبرشهدای گمنام هست اونجا گفت توراه که میومدیم دقت کردم.تابلویی بود که نشون میداد اون بالا قبر شهدا هست