«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» شهادت از برترین واژه های فرهنگ اسلامی و از مقدس ترین مفاهیم معارف الهی است. شهادت اوج کمال انسان است، آن گاه که انسان همه هستی خود را نثار معبود می کند و قطره وجودش به دریای بیکران هستی مطلق می پیوندد. رسول خدا(ص) فرمود: «فوق كل ذي برّ بر، حتى يقتل في سبيل الله، فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ» «بالاتر از هر خیر و نیکی، خیر و نیکی وجود دارد تا انسان در راه خدا کشته شود…