آخرین بار مراسم هفت حاج رضا جلوی درب مسجد مهدیه داشتیم صحبت میکردیم
که یکی از دوستان به ایشان (شهید محمدحسین بشیری) گفت
محمد آقا ما رو هم ببر سوریه شهید بشیم که ایشان گفتن اینکه فکر شهادتین خیلی خوبه خیلی عالیه ولی شما باید بدانید رفتن به سوریه باید هدفت شکست دادن دشمن باشه نه شهید شدن که اگر در این راه شهید شدی به آرزیت هم رسیدی.شما باید به هدف اصلی فکر کنید و در رکاب امام زمان باشید ما همه می جنگیم برای اون موقع

شهادتت مبارک وعرض تسلیت به خانواده گرامی